Skip to main content

privacy

PRZEDMIOT: INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ ZGODNIE Z PRAWEM KRAJOWYM I ART.13 ROZP. UE 2016/679

 1. ADMINISTRATOR DANYCH Zgodnie z art. 4 i 24 Rozp. UE 2016/679, Administratorem Danych jest TECNOLAM Srl z siedzibą w Via Flaminia 2/B, 61036 Colli al Metauro (PU) Włochy, tel. +39 0721 876010, e-mail info@tecnolamweb.com, w osobie przedstawiciela prawnego pro tempore.
 2. PODSTAWOWY CEL PRZETWARZANIA
  Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami legalności art. 6 Rozporządzenia UE 2016/679, w przypadku wniosku o formularz informacyjny; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f), dla rejestracji do newslettera podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a).
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Gromadzone dane będą przetwarzane za pomocą narzędzi ręcznych, komputerowych lub telematycznych, z poszanowaniem celów, dla których zostały zebrane oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do konkretnej realizacji ww. celów, z uwzględnieniem również przestrzegania terminów nałożonych przepisami prawa dla celów sądowej ochrony interesów Użytkownika i Właściciela. Dlatego zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 lit. e) Rozp. UE 2016/679, przechowywanie danych osobowych jest uzależnione od celu przetwarzania: w przypadku danych z zapytania o kontakt okres przechowywania wynosi maksymalnie 6 miesięcy.
 1. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
  Podane dane osobowe zostaną przekazane odbiorcom, którzy będą je przetwarzać jako zarządcy (art. 28 Rozp. UE 2016/679) i/lub jako osoby fizyczne działające z upoważnienia Administratora danych i Zarządcy (art. 29 UE Rozp. 2016/679), w celach wymienionych powyżej w pkt 2. W szczególności dane będą przekazywane:
   podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania systemem informatycznym i sieciami telekomunikacyjnymi, w tym pocztą elektroniczną i stroną internetową;  freelancerzy, firmy lub spółki w kontekście relacji pomocowych i doradczych;  organy właściwe do wypełnienia obowiązków prawnych i/lub przepisów organów publicznych;
  Podmioty należące do powyższych kategorii pełnią funkcję menedżera przetwarzania danych lub działają w pełni autonomicznie jako osobni administratorzy danych.
 2. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
  Administrator Danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. CHARAKTER OŚWIADCZENIA I ODMOWA
  Oprócz tego, co jest określone dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych jest opcjonalne lub niezbędne w zależności od konkretnego celu, w jakim dane są przetwarzane. Niepodanie danych oznaczonych symbolem * uniemożliwi uzyskanie tego, o co prosisz lub skorzystanie z usług Administratora.
 1. PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
  Będziesz mógł dochodzić swoich praw wyrażonych w artykułach. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Rozporządzenia UE 2016/679, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem info@tecnolamweb.com. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym przetwarzania zautomatyzowanego, np. profilowania), a także wobec przenoszenia Twoich danych. Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych i sądowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych dotyczących Ciebie narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679, zgodnie z art. 15 lit f) w/w Rozp.UE 2016/679 przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Gwaranta na ochronę danych osobowych oraz, w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), masz prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. W przypadku żądania przeniesienia danych Administrator przekaże Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez urządzenie automatyczne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 art. 20 Rozp. UE 2016/679.

Statystyka
Google Analytics
Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

(Poprzez darmowy panel kontrolny google dostarcza nam informacje o przeglądaniu użytkowników, ich preferencjach i pozwala nam ulepszać nasze usługi, tam gdzie jest większe zapotrzebowanie, dane te są przechowywane przez google na ich serwerach, możemy po prostu uzyskać dostęp i odczytać ich, ale nie jesteśmy opiekunami)

Przeglądanie treści z platform zewnętrznych
Widżet wideo YouTube
Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

(wszystkie iframes (okna przywołujące fragment zewnętrznej strony należącej do innych serwisów np. panele z filmami z facebooka) mogą przechowywać pliki cookies i informacje dotyczące Twojego konta, dane te nie są użyteczne, ponieważ są zaszyfrowane, a nasza aplikacja nie pyta ani nie przechowuje wszelkie informacje na ten temat, ale są one przechowywane na ich serwerach)

Formularze kontaktowe i przyciski whatshelp
Wiadomości swobodnie wysyłane przez Ciebie za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub przycisków WhatsApp.
Dane osobowe: e-mail i numer telefonu

Wiadomości wysłane przez Ciebie do naszego właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularze kontaktowe), wiadomość WhatsApp (przycisk whatshelp), te wiadomości z odpowiednimi adresami e-mail lub numerem telefonu będą przechowywane w naszej skrzynce odbiorczej lub na czacie WhatsApp w celu odpowiedzi na Twoje prośby o informacje. Żadne z Twoich danych nigdy nie zostaną przez nas ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych lub propagandowych).